Skip to Main Content

dữ liệu của tôi đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu

User_1EZ7EDec 2 2022

Tôi đã lưu dữ liệu điều trị hen suyễn. của sản phẩm bằng phiên bản mới nhất của Oracle nhưng sau 5 ngày khi tôi mở nó không có dữ liệu tại sao nó lại xảy ra?

Comments
Post Details
Added on Dec 2 2022
0 comments
20 views